Polityka Prywatności

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności stale pracuję nad poprawą jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych przeze mnie usług. Częścią tego procesu było wdrożenie przeze mnie środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przeze mnie danych osobowych osób fizycznych. W tym miejscu zapewniam, że przetwarzane przeze mnie Pana/i dane osobowe są należycie chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 1. Jakie kwestie opisuje niniejsza Polityka?

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, stosuję odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w zakresie przetwarzania i ochrony Pana/i danych osobowych. W związku z tym opracowałam niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”, która opisuje m.in.:

 1. jaki rodzaj danych osobowych przetwarzam,
 2. dlaczego i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane,
 3. jak wykorzystuję dane osobowe, komu je przekazuję i na jakich zasadach,
 4. jakie ma Pan/i prawa w zakresie przetwarzanych przeze mnie danych osobowych.
 1. Kiedy Polityka będzie miała do Pana/i zastosowanie?

Polityka będzie miała zastosowanie w każdym przypadku korzystania przez Pana/ią z moich usług. Korzystanie z usług oznacza w szczególności:

 1. kontaktowanie się ze mną w sprawie oferowanych usług,
 2. zawierania umów oraz czynności związanych z ich wykonaniem,
 3. korzystania, za uprzednią zgodą, z prowadzonego przeze mnie newslettera.
 1. Kto jest Administratorem Pana/i danych osobowych?

Administratorem Pana/i danych osobowych jestem ja – Katarzyna Mrzygłód, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Przepis na Diznajn Katarzyna Mrzygłód” z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Fryderyka Chopina 31, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-149-36-90.

Moje dane kontaktowe: e-mail: kontakt@katarzynamrzyglod.pl.

 1. Jakie dane osobowe zbieram?
gdy składa Pan/i zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie imię i nazwisko firmę, pod którą prowadzi Pan/i działalność adres zamieszkania oraz adres do korespondencji numer telefonu adres e-mail
gdy podpisuje Pan/i ze mną umowę na świadczenie usług lub wykonanie dzieła imię i nazwisko firmę, pod którą prowadzi Pan/i działalność adres zamieszkania oraz adres do korespondencji numer telefonu adres e-mail PESEL lub NIP
gdy wyraża Pan/i na przesyłanie przeze mnie regularnie informacji o prowadzonej przeze mnie działalności oraz informacji handlowych (newsletter) imię i nazwisko Adres e-mail
mogę też pozyskiwać informacje z innych, powszechnie dostępnych źródeł takich jak rejestr REGON, CEiDG, KRS, w takim wypadku mogę przetwarzać następujące dane
imię i nazwisko firmę, pod którą prowadzi Pan/i działalność adres zamieszkania oraz adres do korespondencji numer telefonu adres e-mail PESEL NIP i REGON
 1. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?

W jakim celu wykorzystuję Pana/i dane osobowe?

Dlaczego wykorzystuję Pana/i dane osobowe?

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych?
W celu zawarcia i realizacji zawartej z Panem/ią umowy Aby móc wykonać umowę, przesłać efekty mojej pracy oraz móc się z Panem/ią na bieżąco kontaktować w sprawach związanych z realizacją umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Przetwarzanie odbywa się także za Pana/i zgodą. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Jeśli nie poda nam Pan/i tych danych, nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy.
W celu przesyłania przeze mnie regularnie informacji o prowadzonej przeze mnie działalności oraz informacji handlowych (newsletter) Aby móc być z Panem/ią w regularnym kontakcie oraz móc przesyłać oferty handlowe związane z prowadzoną przeze mnie działalności gospodarczą. Pana/i dobrowolna zgoda. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
W celu dochodzenia przeze mnie roszczeń wynikających z umowy. Aby uzyskać należne mi świadczenie w przypadku braku jego spełnienia. Mój prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Mam uzasadniony interes w dochodzeniu lub obronie moich roszczeń.
 1. Komu mogę udostępniać Pana/i dane osobowe?

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

 1. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa;
 2. podmioty, z którymi zawarłam umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości (podmioty te przetwarzają Pana/i dane osobowe w moim imieniu, w zakresie i w celach przeze mnie wskazanych; jednocześnie podmioty te zapewniają, aby Pana/i dane osobowe były bezpiecznie przechowywane oraz przetwarzane).

Mogę też przekazywać Pana/i dane osobowe innym organizacjom w następujących sytuacjach:

 1. jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub jest to konieczne dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 2. jeśli udostępnienie danych osobowych jest konieczne ze względu na realizację lub obronę praw.
 1. Przez jaki okres korzystam z Pana/i danych osobowych?

Będę korzystać z Pana/i danych osobowych wyłącznie przez okres, w jakim jest to niezbędnie konieczne. W zależności od rodzaju, celu oraz zakresu przetwarzanych danych osobowych okres ten może się różnić. Zostanie on wskazany w klauzuli informacyjnej przekazanej Panu/i przeze mnie w momencie powierzenia mi danych osobowych lub podpisania umowy.

 1. Uprawnienia związane z prawem ochrony danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pana/i danych osobowych ma Pan/i prawo do:

 • dostępu do treści Pana/i danych osobowych, tj. uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli uważa Pan/i, że dane osobowe są nieprawidłowe może Pan/i żądać ich poprawienia;
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, tzn. może Pan/i wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych w przypadku, gdy uzna Pan/i to za uzasadnione, a przetwarzanie następuje na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu;
 • usunięcia Pana/i danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku zajścia okoliczności z art. 17 ust. 1 RODO, czyli jeśli m.in.: 1) nie ma już potrzeby dalszego przechowywania Pana/i danych osobowych, 2) wycofał Pan/i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych, 3) skutecznie zgłosił Pan/i sprzeciw, 4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych, m.in. w sytuacji gdy skutecznie zgłosił Pan/i sprzeciw, kwestionuje Pan/i dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/i by zostały one usunięte;
 • przenoszenia Pana/i danych osobowych, czyli prawo do otrzymania Pana/i danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie przetwarzanych przeze mnie danych na podstawie umowy zawartej z Panem/ią lub na podstawie Pana/i zgody; może Pan/i przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać abym przesłała te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przesłane, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw należy się ze mną skontaktować: kontakt@katarzynamrzyglod.pl

Ma Pan/i również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdzie Pan/i pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

 1. Zabezpieczenia

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych używam zabezpieczeń technicznych, w postaci programów komputerowych, oraz zabezpieczeń o charakterze organizacyjnym. Przeprowadzam też regularne kontrole, czy przetwarzane przeze mnie dane osobowe są właściwie zabezpieczone. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie podmioty do tego uprawnione.

 1. Kontakt

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące przetwarzania przeze mnie danych osobowych proszę o kontakt na adres e-mail: kontakt@katarzynamrzyglod.pl.